Zasadanie obecného zastupiteľstva

Zdroj: sunava.euweb.cz

Dovoľujeme si upozorniť všetkých spoluobčanov v Šuňave, že po dvoch mesiacoch sa bude znovu konať zasadanie obecného zastupiteľstva. Ako tradične sa toto zasadanie uskutoční v zasadačke obecného úradu už tento štvrtok, 16.apríla 2015 so začiatkom o 17:00 hod.

Spravujú náš majetok a ovplyvňujú našu budúcnosť…

Správa obce sa týka všetkých občanov a vďaka zasadaniam obecného zastupiteľstva môžeme vidieť a skontrolovať, ako pracujú nami zvolení poslanci, starosta, či pracovníci obecného úradu.  Ak máte na srdci niečo, na čo by ste sa chceli opýtať, alebo na niečo upozorniť verejnú správu našej obce, ste vítaní.

Po pár účastiach na pár zasadaniach však upozorňujeme, že je vhodné si vopred pozrieť program zasadnutia a náležite sa naň pripraviť.

Program zasadania obecného zastupiteľstva 16.4.2015:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení zo zasadania OZ dňa 12.02.2015.
 5. Správa hlavného kontrolóra o uskutočnených kontrolách.
 6. Zmluva o nájme nebytových priestorov so Slovenskou poštou, Pobočka Šuňava.
 7. Zmluva o poskytnutí dotácie pre OFK Šuňava.
 8. Informácia o výstavbe chodníkov II. etapa, úsek B časť I.
 9. Informácia o rekonštrukcii telefónneho rozvodu v obci v úseku výstavby chodníka.
 10. OTV Šuňava – zmena konateľa spoločnosti.
 11. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole (WC, šatne).
 12. Použitie rezervného fondu obce.
 13. Prijatie nových pracovníkov obce cez projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.
 14. Žiadosť Vladislava Dunaja s manž. Erikou o odpredaj pozemku, podľa osobitného zreteľa, vzhľadom na vzniknutú chybu pri žiadosti o zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 15. Dotácia obce na opravu kostolov.
 16. Žiadosť o pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby Juraja Ondruša.
 17. PHSR obce Šuňava 2015 – 2020, na nové programovacie obdobie 2014-2020.
 18. Udelenie Ďakovného listu pre Základnú umeleckú školu Štrba pri príležitosti 40. výročia založenia a 20. výročia pobočky ZUŠ Štrba v Šuňave, za prínos v oblasti umeleckého vzdelávania.
 19. Spoločný výstup na Kozí kameň – 1. máj 2015.
 20. Rôzne.
 21. Diskusia.
 22. Záver.

Zdroj: www.sunava.sk

Jedinečné informácie

Ako sme zistili hneď na prvom zasadaní, na ktorom sme sa zúčastnili, ak chcete vedieť viac o čom sa bude rozprávať, pozrieť si dokumenty, ktoré vidia poslanci a lepšie nahliadnuť do problematiky,nie je to také ľahké. Tieto dokumenty uvidíte iba tak, že budete kontaktovať obecného poslanca obvodu, do ktorého patríte 3 dni pred zasadaním. Toto obdobie začína plynúť už zajtra 14.apríla 2015.  Musíme povedať, že často je to jedinečná príležitosť ako sa dopátrať k niektorým prílohám a informáciám, pretože po schválení sa ich v uzneseniach často nedočkáte.

Poslanecké obvody

Aby ste nemuseli pátrať, koho môžete kontaktovať, prinášame Vám jednoduchý prehľad, ktorý Vám povie meno Vášho najbližšieho poslanca:

Obvod č. 1

 • Ján Gorka: Ul. Družstevná, Hŕbky, Spišská, Tatranská
 • Ing. Ján Fridman: Ul. SNP od s.č. 138 po s.č. 504, Trojičné námestie
 • Ing. Miroslav Zajac: Ul. Záhradná, Tichá, Športová
 • Žofia Šebestová: Ul. Mieru, Š. Šmálika, Farská, Jagrova

Obvod č. 2

 • Ing. Mária Ilenčíková: Ul. SNP od s.č. 257 po s.č. 282, Pod vodojemom, Poľnohospodárska, Cintorínska
 • Ján Zachar: Ul. Liptovská, SNP od s.č. 315 po s.č. 356 (ľavá strana)
 • Ján Kalla: Ul. Lúčna, Úzka, Podhorská, Okružná, Krátka, Štrbská
 • Štefan Zajac: Ul. SNP od s.č. 503 po s. č. 417 (pravá strana), Školská

Prehľad o komisiách, ktoré majú na starosti rôzne oblasti hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho života v Šuňave sme Vám priniesli v článku Šuňava ožíva.

Tešíme sa aj na Vašu účasť.