Šuňava ožíva

zastupitelstvo
Zdroj: www.sunava.sk

Od volieb starostu a nových poslancov v novembri 2014 je v obci Šuňava cítiť istý pokrok. Ťažko povedať, či je to  staro-novým starostom, niektorými novými poslancami, alebo jednoducho výsledkom, ale pokrok cítiť hlavne v tom, že mnoho občanov sa odrazu oveľa viac zaujíma o chod obce. My, samozrejme, nie sme výnimkou. Keďže už samotný názov nášho združenia vyjadruje pomocný postoj  – PRE ŠUŇAVU, veľmi nás zaujíma, čo je nové, čo sa chystá a ako vedenie obce rieši problémy.

Publikum sa zväčšuje

Od volieb sa uskutočnili v obci už prvé dve zasadania obecného zastupiteľstva. Na prvom, konanom v decembri 2014,  sa v radoch občanov, sledujúcich zasadanie obsadili 3 miesta. Na druhom, konanom tento týždeň vo štvrtok 12.februára 2015 sa už zišlo 8 občanov v publiku. Každý z občanov pozorne sledoval, ako sa napĺňa program zasadania schválený na začiatku s notesom a perom v ruke. Všetkým bolo hneď jasné, aj keď neštudoval rokovací poriadok, že ako občan môže prehovoriť až v diskusii na konci zasadnutia.

Jednoduché i pálčivé témy

Zasadnutie prebiehalo spôsobom prednesenia návrhov starostom, rozpravou o úpravách, otázkami a pri každom návrhu schvaľovaním. Pri rozprave sme neevidovali žiaden veľký záujem o otázky z radov poslancov, i keď takmer ku každej téme mala pripomienku, alebo jednoduchú otázku jedna poslankyňa.  Na druhej strane, bloky v rukách občanov sa pri každom bode rýchlo zapĺňali otázkami, ktoré však smeli položiť až v diskusii.  Rôzne témy z času na čas vyvolali búrlivejšiu reakciu a vzájomnú interakciu poslancov. Hneď na prvom zasadaní v decembri bola na stole pomerne háklivá téma o určení platu starostu, sprístupnení videozáznamu zo zasadania občanom v televízii, či na poslednom zasadaní aj o odmeňovaní poslancov.

Bufet zatvorený

Je nutné skonštatovať, že program zasadania je vždy náročný na čas. Schvaľovanie návrhov zbehne rýchlo,ale chvíle sa naťahujú hlavne v diskusii. Kto sedí v radoch občanov však určite netrpezlivo čaká práve na túto chvíľu,kedy môže niečo povedať, alebo sa opýtať. Pohľad na poslancov popíjajúcich vodu, alebo kávu však v publiku určite vyvolá pocit suchého hrdla. Bufetárku však nečakajte 😉

Zaujímavosti a fakty

Keďže pre bežného používateľa je komplikované nájsť všetky informácie na webovej stránke obce pokope, resp. niektoré vôbec a v záujme uľahčenia porozumenia uznesení, ktoré vychádzajú z dielne obecného zastupiteľstva Vám prinášame najdôležitejšie informácie z posledných dvoch stretnutí:

1. Boli zvolené nové komisie, na ktoré sa môžete obrátiť:

  • Komisia sociálnych služieb, kultúry a práce s mládežou (Šebestová, Fridman, Gorka)
  • Komisia cestovného ruchu, športu a ochrany verejného poriadku (Zajac M., Ilenčíková, Šebestová)
  • Komisia výstavby územného plánovania, regionálneho rozvoja a majetku (Zajac Š., Zachar, Fridman)
  • Komisia životného prostredia, dopravy a obchodu (Ilenčíková, Kalla, Zajac M.)
  • Komisia na ochranu verejného záujmu (Zachar, Gorka, Kalla)
  • Inventarizačnú komisiu č. 1 a č. 2 ( Zachar, Zajac Š., Gorka, Zajac M.) a (Kalla, Šebestová, Ilenčíková, Fridman)

2.  Bola zriadená obecná rada – poradný orgán starostu (Zajac Š., Šebestová)

3.  Bol schválený plán zasadaní OZ obce Šuňava – každé 2-3 mesiace (pozn.autora: maximálna hranica), pričom zasadania budú v týchto termínoch:  12.2., 16.4., 25.6., 17.9., 10.12., vždy o 17:00 v zasadačke obecného úradu.

4.  Poslanci schválili prevádzkový poriadok zberného dvora, ktorý bude otvorený v týchto termínoch:

 Pondelok, Streda – od 9,00 hod. do 11,00 hod., od 13,30 hod. do 15,30 hod.
Piatok – od 11,00 hod. do 13,00 hod.
Telefónne číslo : 052/7791515
Prevádzkový poriadok na stiahnutie: 

Download (PDF, Unknown)

Zdroj: www.sunava.sk

5. Plat starostu obce bol zvýšený o 40% !

6.  Bola vykonaná kontrola za rok 2014, správu sme však nemali možnosť vidieť, kontrola bola schválená. Akonáhle bude prístupná na webe obce, budeme Vás o tom informovať.

7.  Boli odhlasované odmeny poslancov o 100% vyššie ako v minulom období (cca: 40€), Poslanec Fridman sa zriekol odmien.

8. Bol prednesený a schválený rozpočet obce na rok 2015 s vyhliadkami na roky 2016 a 2017. Návrh Vám prinášame nižšie: Návrh rozpočtu

9. Popri tom všetkom sa diskutovalo a schvaľovalo aj mnoho iných menej podstatných vecí. Napr:  Dohoda DHZ s obcou Šuňava o požiarnej ochrane,  zaobstaranie si verejného obstarávateľa pre obec, hľadanie nových stoličiek do kultúrneho domu, plán kultúrnych a športových podujatí, vzn o komunálnom odpade.

Pomerne búrlivá diskusia bola o sprístupnení vidozáznamu zo zasadaní OZ občanom v OTV, alebo na internete, obec s tým však nesúhlasila. Z toho vyplýva, že my, obyčajní občania Šuňavy, si musíme pozrieť zasadanie iba osobne. Preto prosím neváhajte a ak chcete prispieť k správnemu chodu obce, a tak zlepšeniu podmienok pre občanov, príďte aj vy na nasledujúce zasadanie.